Polityka Prywatności dla Użytkowników Dostarczających Treści

Polityka Prywatności dla Użytkowników Dostarczających Treści

Niniejsza Polityka Prywatności dla Użytkowników Dostarczających Treści zawiera informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego ETi European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: ETi) wykorzystuje dane osobowe użytkowników portali społecznościowych, dostarczających treści przez nich generowaną . 

ETi przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). 

Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ETi European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676, Polska. 

W przypadku pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail dataprotection@etietieti.com , lub wysłać pismo do ETi na adres wspomniany powyżej. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

ETi, w przypadku treści generowanej przez użytkowników (User-Generated Content) przetwarzać może następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres IP, informacje o lokalizacji, adres e-mail, dane dotyczące wygenerowanej treści (na przykład: reakcja pod postem, komentarz, post, zdjęcie, video - w tym również relacja dodana na portalu społecznościowym, tzw. rolka (reels)). 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie? 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykorzystywania wygenerowanej przez Państwa treści w mediach społecznościowych (na przykład: reakcja pod postem, komentarz, post, zdjęcie, video - w tym również relacja dodana na portalu społecznościowym, tzw. rolka (reels)) dla celów marketingowych ETi, na profilach społecznościowych ETi (Instagram: https://www.instagram.com/eti_tasteofhappiness_polska/ oraz Facebook: https://www.facebook.com/ETiPolska/). Przykładowo, będziemy: publikować ponownie (re post) treści wygenerowane przez Państwa, bądź oznaczać Państwa profil w mediach społecznościowych wykorzystując treści wygenerowane przez Państwa. 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest udzielona przez Państwa uprzednio zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu utrzymania z Państwem kontaktu, odpowiedzi na Państwa zapytania, a także w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (jeśli zaistnienie takich roszczeń jest realne), co składa się na prawnie uzasadniony interes ETi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a ich niepodanie nie powoduje dla Państwa negatywnych konsekwencji. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będą one wykorzystywane w celach wyżej określonych. 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ETi do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, z zastrzeżeniem jednak, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

W przypadku kierowania zapytania do ETi, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub podjęcia innych działań w związku z Państwa wiadomością, a gdy realne będzie podjęcie działań w związku z koniecznością ustalenia lub dochodzenia roszczeń, bądź obrony przed roszczeniami - Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okresy przewidziane prawem (okresy przedawnienia). 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

ETi może ujawniać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom: 

  • organom lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Prokuraturze, Policji, Sądom;
  • podmiotom, które świadczą dla ETi usługi: informatyczne księgowe, audytorskie, prawne lub kurierskie;
  • spółce macierzystej ETi - ETi GIDA SANAYI VE TICARET A.S., z siedzibą w Eskisehir, Turcja - w sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu realizacji celu, jakim jest wykorzystywanie treści generowanych przez Państwa - jako użytkowników portali społecznościowych;

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych? 

W związku z faktem, że Państwa dane osobowe mogą być przekazane do spółki macierzystej ETi (ETi GIDA SANAYI VE TICARET A.S., z siedzibą w Eskisehir, Turcja), przekazujemy następujące informacje: 

  • Turcja jest państwem trzecim w rozumieniu RODO;
  • Turcja nie jest objęta decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą adekwatny stopień ochrony danych osobowych;
  • ETi zapewnia spełnienie wszystkich wymogów RODO dla dokonania takiego transferu, w tym zapewnia stosowanie odpowiednich zabezpieczeń Państwa danych osobowych; ● transfer danych osobowych do Turcji, będącej państwem trzecim, odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej dostępną pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0915);
  • ETi informuje o możliwości uzyskania kopii przetwarzanych danych lub o miejscu ich udostępnienia - w celu skorzystania z tego uprawnienia, prosimy o kontakt z ETi drogą tradycyjną (adres siedziby ETi) lub elektroniczną (adres e-mail: dataprotection@etietieti.com).

Jakie prawa Państwu przysługują? 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub żądania usunięcia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania, z wyjątkami wynikającymi z RODO. 

Ponadto, na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda) z zastrzeżeniem jednak, iż wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane do momentu jej wycofania. 

W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

W przypadku pytań, chęci wycofania swojej zgody lub skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres e-mail podany w dziale „Kto jest administratorem Państwa danych?”. 

Czy Państwa dane osobowe będą profilowane? 

ETi nie zamierza poddawać Państwa danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani ich profilować. 

Skąd pochodzą treści generowane przez użytkownika? 

Treści generowane przez użytkownika (User-Generated Content) to treści, które zostały stworzone przez użytkowników portali społecznościowych. Mogą one pochodzić wyłącznie od użytkowników i stanowią treść będącą efektem zaangażowania użytkowników w promowanie marki lub produktu. 

Treści generowane przez Państwa mogą pochodzić z portali społecznościowych, takich jak: Facebook, czy Instagram, przy zaangażowaniu na profilu społecznościowym ETi: 

Państwa zaangażowanie (a więc - tworzenie treści) może być spowodowane udziałem w konkursie, bądź umieszczeniem komentarza pod postami, zdjęciami, relacjami lub video zamieszczonymi na wyżej wskazanych profilach ETi, poprzez wykorzystanie np. hasztagu ("#"), oznaczenie wyżej wskazanych profili ETi, poprzez wysyłkę wygenerowanej przez Państwa treści w wiadomości prywatnej do wskazanych wyżej profili ETi, bądź wyrażenie zgody na wykorzystanie stworzonej przez Państwa treści. 

Przed wykorzystaniem wygenerowanej przez Państwa treści, zapytamy o udzielenie zgody na jej wykorzystanie, np. przesyłając do Państwa wiadomość lub pytając o zgodę w komentarzu pod opublikowaną treścią. 

Niezależnie od naszych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, wskazujemy, że administratorem Państwa danych osobowych są również właściciele serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram), którzy mogą przetwarzać dane wszystkich użytkowników tych serwisów na zasadach określonych we własnych politykach prywatności.