Informacja O Polityce Prywatności Dla Partnerów Biznesowych

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, w jaki sposób i dlaczego ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (my, nasz, nasze, ETI) wykorzystuje dane osobowe osób kontaktujących się z nami, partnerów biznesowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przedstawicieli, prokurentów i pracowników naszych partnerów biznesowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676, Polska.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail dataprotection@etietieti.com , lub wysłać pismo do ETI na adres wspomniany powyżej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od charakteru naszej relacji z Państwem i Państwa roli w relacjach biznesowych z ETI przetwarzamy następujące dane osobowe:

● Osoby kontaktujące się z nami lub z którymi kontaktujemy się w celu nawiązania lub utrzymania relacji biznesowej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane zawarte w korespondencji (np. nazwa firmy lub nazwa stanowiska),

● Partnerzy biznesowi prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą: dane osobowe zawarte w umowie, dane z publicznie dostępnych rejestrów, dane przekazane i wygenerowane w związku z realizacją umowy,

● Przedstawiciele partnerów biznesowych: dane zawarte w umowie lub pełnomocnictwie, dane z publicznie dostępnych rejestrów oraz nazwa stanowiska,

● Pracownicy partnerów biznesowych: służbowe dane kontaktowe takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, nazwa stanowiska, adres e-mail, numer telefonu.

Zasadniczo zbieramy dane bezpośrednio od Państwa (np. jako przedstawiciel partnera biznesowego) lub z innych źródeł np. Państwa dane osobowe zawarte są w umowie zawartej z naszym partnerem biznesowym, dla którego Państwo pracują.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia, wykonania lub uregulowania umowy biznesowej. Obejmuje to bieżące zarządzanie relacjami umownymi między nami. Podstawami prawnymi takiego przetwarzania są: (i) niezbędność tych danych do wykonania umowy, której są Państwo stroną (jeżeli ETI zawarła z Państwem umowę z osobą fizyczną) lub (ii) prawnie uzasadniony interes ETI polegający na wykonaniu umowy (jeżeli ETI zawarła umowę z Państwa pracodawcą lub podmiotem, z którym współpracują Państwo na innej podstawie).

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu utrzymania z Państwem kontaktu, odpowiedzi na Państwa zapytania, zarządzania współpracą, prowadzenia działań marketingowych, dochodzenia roszczeń lub bronienia się przed roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes ETI polegający na zapewnieniu komunikacji, prowadzeniu współpracy, promocji własnych produktów lub usług oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych lub gdy takie przetwarzanie jest wymagane przez prawo, na przykład na wniosek organów ścigania lub innych organów państwowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania są obowiązki prawne ETI.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale są nam one potrzebne do wykonania umowy lub wypełnienia przez nas obowiązków prawnych, którymi jesteśmy obciążeni. Brak ich podania uniemożliwi wykonanie zawartej umowy lub zobowiązań prawnych, którymi jesteśmy obciążeni. W innych przypadkach te dane są nam potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (m.in. dane, które możemy wykorzystać w celu dochodzenia roszczeń albo utrzymywania kontaktu lub relacji biznesowej z Państwem).

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do świadczenia Państwu naszych usług i realizacji zawartej umowy. Po tym czasie usuniemy wszystkie dane, które były przez nas przechowywanie w związku z

Państwa osobą.

Możemy nadal przechowywać niektóre Państwa dane osobowe, nawet po wypełnieniu naszej umowy z Państwa, gdy mamy ku temu uzasadniony prawnie interes (np. w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi) lub gdy jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (np. w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub rachunkowych przez okres wymagany tymi przepisami), o ile prawo nam na to pozwala.

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub podjęcia innych działań w związku z Państwa wiadomością, przez czas trwania umowy, okres przedawnienia roszczeń, a także przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu, gdy wyrażą Państwo skuteczny sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Ujawniamy Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

● Gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na wniosek Prokuratury, Policji i innych organów państwowych,

● Gdy jest to niezbędne w celu zaspokojenia naszych potrzeb, w szczególności kancelariom prawnym, biurom księgowym, audytorom, operatorom pocztowym, bankom, dostawcom usług płatniczych lub firmom kurierskim.

Państwa dane osobowe udostępniamy również podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w celu:

● Świadczenia usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostawa lub utrzymanie systemów i aplikacji informatycznych,

● Administrowania i zarządzania funkcjami grupy spółek – udostępniamy Państwa dane naszej spółce macierzystej, ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S., z siedzibą w Eskisehir, Turcja.

Przechowujemy lub przekazujemy Państwa dane za pośrednictwem naszych systemów do Turcji, która jest krajem niezapewniającym takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w EOG. Jeżeli przekazujemy Państwa dane osobowe do takich lokalizacji (tj. poza EOG), zapewnimy spełnienie wszystkich wymogów RODO dla takiego przeniesienia, m.in. przekazywanie Państwa danych osobowych do Turcji odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (dostępne tutaj. Takie standardowe klauzule będą zawierane z podmiotami, do których zostaną przekazane dane.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu i sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jak również prawo do żądania od nas przekazania innej organizacji danych, które zostały przez Państwa nam przekazane (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę lub, które zostały nam przez Państwa przekazane w celu zawarcia umowy). Przysługuje Państwu również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawa te mogą zostać ograniczone np. w przypadku, gdy spełnienie Państwa żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby, co prowadziłoby do naruszenia praw osoby trzeciej (w tym naszych praw) lub jeśli zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie danych, których wymagamy na mocy prawa lub istnieją ważne i prawnie uzasadnione interesy w celu ich zachowania. Właściwe odstępstwa zostały zawarte zarówno w RODO, jak i w lokalnych przepisach dotyczących ochrony danych wdrażających RODO. ETI poinformuje Państwa o wszelkich istotnych odstępstwach, na których opiera się, odpowiadając na dowolne Państwa żądanie.

W przypadku nierozwiązanych kwestii przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

W przypadku pytań, chęci wycofania swojej zgody lub skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres e-mail podany w dziale „Kto jest administratorem Państwa danych?”.