Informacja o Ochronie Prywatności w Konkursach i Loteriach

Ochrona danych osobowych jest szczególnie ważna dla ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (my, nasz, nasze, ETI). Niniejszy dokument dotyczy tego, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe, które ujawniają Państwo uczestnicząc w konkursach i loteriach sponsorowanych przez ETI. Wyjaśniamy również, jakie przysługują Państwu prawa w związku z tego rodzaju przetwarzaniem.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ETI European Food Industries Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18b, 02-676, Polska.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail dataprotection@etietieti.com , lub wysłać pismo do ETI na adres wspomniany powyżej.

Konkursy i loterie organizujemy wspólnie z agencją marketingową, w szczególności Kropkabordo oraz Gong/Fieldstar, Mercury, który jest odrębnym administratorem danych. Agencja organizuje i zarządza konkursami oraz loteriami, które zazwyczaj obejmują również przyznawanie nagród, rozliczenia podatkowe oraz rozpatrywanie reklamacji. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak agencje przetwarzają Państwa dane osobowe, zachęcamy do zapoznania się z Informacją o ochronie prywatności poszczególnych agencji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, dlaczego i na jakiej podstawie?

● Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, adres do korespondencji, pseudonim, zdjęcie profilowe, komentarze w mediach społecznościowych, paragon lub zgłoszenie, jeśli dotyczy. Dodatkowo, jeśli wygrasz konkurs, przetwarzane będą Państwa numer i serię dowodu osobistego oraz wszelkie dane niezbędne do rozliczeń. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych uniemożliwi identyfikację zwycięzcy konkursu lub loterii, w tym wręczenie i rozdanie nagród.

● Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa (np. dane niezbędne do dostarczenia nagrody) lub od agencji marketingowych, które organizują konkursy i loterie.

● Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadniony interes w celu zarządzania i organizacji konkursu lub loterii, w tym obsługi zgłoszeń, zapewnienia wsparcia technicznego, informowania o wynikach, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród.

● Jeżeli wygrają Państwo konkurs, a ETI odpowiada za przyznanie nagród, będziemy przetwarzać Państwa dane również w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także obsługi Państwa reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z konkursem na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tożsamego z powyższym celem.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu, aż skutecznie wniosą Państwo sprzeciw lub nie mamy już prawnie uzasadnionego interesu.

W przypadku jakichkolwiek nieporozumień między nami a Państwem dane będą przechowywane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, co do zasady przez 3 lata od zakończenia konkursu, lub dłużej, jeśli wynika to z przepisów prawa.

Dla celów podatkowych i rachunkowych jesteśmy zobowiązani przechowywać Państwa dane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Ujawniamy Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

● Gdy jest to wymagane do zorganizowania i zarządzania konkursami i loteriami, do naszych agencji marketingowych, w szczególności Kropkabordo, Gong/Fieldstar i Mercury,

● Gdy obowiązek taki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności w związku z Urzędem Skarbowym lub na wniosek Prokuratury, Policji i innych organów państwowych,

● Gdy jest to konieczne do zaspokojenia naszych potrzeb, w tym do dostarczenia nagrody, w szczególności operatorom pocztowym, bankom, dostawcom usług płatniczych lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, biurom księgowym lub audytorom.

Państwa dane osobowe udostępniamy również podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w celu:

● Świadczenia usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostawa lub utrzymanie systemów i aplikacji informatycznych.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu i sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jak również prawo do żądania od nas przekazania innej organizacji danych, które zostały przez Państwa nam przekazane (na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę lub, które zostały nam przez Państwa przekazane w celu zawarcia umowy).

Prawa te mogą zostać ograniczone np. w przypadku, gdy spełnienie Państwa żądania ujawniłoby dane osobowe innej osoby, co prowadziłoby do naruszenia praw osoby trzeciej (w tym naszych praw) lub jeśli zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie danych, których wymagamy na mocy prawa lub istnieją ważne i prawnie uzasadnione interesy w celu ich zachowania. Właściwe odstępstwa zostały zawarte zarówno w RODO, jak i w lokalnych przepisach dotyczących ochrony danych wdrażających RODO. ETI poinformuje Państwa o wszelkich istotnych odstępstwach, na których opiera się, odpowiadając na dowolne Państwa żądanie.

W przypadku nierozwiązanych kwestii przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).

W przypadku pytań, chęci wycofania swojej zgody lub skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres e-mail podany w dziale „Kto jest administratorem Państwa danych?”.